Slovenský národný korpus

 

 

Slovenský národný korpus predstavuje online súbor zozbieraných textov v slovenčine od roku 1955, pričom od roku 2002 ho spracováva Jazykovedný ústav SAV v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.

 

Priamy odkaz: Slovenský národný korpus

 

Korpus slúži primárne na vedecké a výučbové účely. Prekladateľovi môže veľmi výrazne pomôcť napr. pri:

  • tvorbe vety
  • správnom spájaní slova s predložkou
  • zistení zaužívaných fráz alebo združených pomenovaní (kolokácie a pod.)
  • štatistike výskytu konkrétnych vetných konštrukcií
  • zlepšovaní sa vo vedomostiach slovenského jazyka
  • vyhľadávanie frazeologizmov

Korpus funguje na princípe vyhľadávania konkrétnych slov v zozbieraných textoch a následnej identifikácii prostredia ich výskytu. Inými slovami, ak potrebujeme zistiť, že s akou predložkou sa spája napríklad sloveso pracovať, vyhľadám si toto slovo v korpuse a na základe zobrazených výsledkov nájdem informácie, ktoré som hľadal:

 

Na základe uvedených výsledkov sme sa dozvedeli, že slovo pracovať sa v slovenskom jazyku spravidla spája s predložkami ako napr. na (poli), v (sklenárstve), s (jazykovými príručkami) a pod. Pri prekladoch najmä do slovenského jazyka ako prekladateľ funkcie a štatistiku korpusu určite oceníte.

 

Do základného rozhrania Slovenského národného korpusu sa dostanete priamo cez hlavnú stránku (vyhľadávacie okno sa nachádza hore mierne vpravo). Do pokročilejšieho rozhrania, kde budete mať prístup k viacerým databázam a podkorpusom, sa dostanete až po bezplatnej registrácii. Ak sa pýtate, že prečo je do pokročilejšieho rozhrania nutná registrácia, tak odpoveď iba podčiarkuje samotný účel korpusu. Vďaka sledovaniu variability vyhľadávania jednotlivých užívateľov sa sleduje štatistika a dynamika slovenského jazyka, ktorá napomáha k jeho detailnejšiemu zmapovaniu, a tým pádom aj jeho správnemu používaniu a ďalším vedeckým výskumom.